Japan Rail Pass

Tokaido • Sanyo • Kyushu
Shinkansen "Bullet Trains"
Tohoku • Akita • Yamagata •
Niigata • Nagano Shinkansen "Bullet Trains"
Limited Express